Political Science > Public Affairs & Administration > Download, free read

Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat by Nicolette van Gestel download in iPad, pdf, ePub

De zogenaamde materiewetten van de sociale zekerheid, die betrekking hebben op toekenningsvoorwaarden, hoogte en duur van uitkeringen, blijven buiten beschouwing. De auteurs concluderen dat veel hervormingen meer een afscheid van het verleden waren dan een heldere keuze voor een nieuw model. De sociale zekerheid kreeg in deze periode een steeds groter bereik. In reactie daarop kreeg het neoklassieke denken, waarin vrije marktwerking centraal staat, opnieuw de overhand. In de jaren negentig kwam er in het overheidsbeleid ook meer aandacht voor bevordering van marktwerking, vooral onder de twee Paarse kabinetten.

De centrale vraag van dit

Feitelijk was er sinds de jaren tachtig sprake van een vrijwel permanente reorganisatie in de arbeidsvoorziening en de sociale zekerheid. De centrale vraag van dit boek is hoe we deze veranderingen kunnen verklaren.

Feitelijk was er sinds de jaren

De timing in de agendavorming en de dynamiek van de veranderingen vormen het derde theoretische perspectief van dit boek. In de analyse zullen we laten zien dat het ritme en de systematiek van beleidswijzigingen soms een onvoorspelbaar of chaotisch patroon vertonen.

Beide onderstromen staan overigens niet los van elkaar, maar hebben elkaar wederzijds versterkt en soms ook tegengewerkt. Ook de arbeidsvoorziening dateert uit die periode.

In dit boek onderzoeken de auteurs hoe deze hervormingen tot stand zijn gekomen en welke politieke en maatschappelijke visies daaraan ten grondslag lagen. In dit inleidende hoofdstuk geven we eerst een korte historische schets van de arbeidsvoorziening en de sociale zekerheid par. De nieuwe Arbeidsvoorzieningswet van decentraliseerde de besluitvorming naar regionaal niveau.

Dit riep ook de vraag op naar de effectiviteit en de rechtvaardigheid van het arbeidsmarktbeleid. Vervolgens formuleren we de vraagstelling van deze studie par. Deze ontwikkelingen in het denken vormen in zekere zin de onderstroom die mede richting heeft gegeven aan het beleid op dit terrein. Weinigen vermoedden toen dat er uiteindelijk een grote publieke organisatie tot stand zou komen die zowel uitkeringsverstrekking als reintegratie tot taak heeft.

De groeiende populariteit van het marktdenken resulteerde ook in een kritische bejegening van de overlegeconomie en het maatschappelijke corporatisme. De ontwikkelingen volgden veeleer een kronkelweg die ons pas na vele omzwervingen heeft gebracht waar we nu zijn.